Saalhauser Bote Nr. 15, 2/2004


Zurück Inhalt Vor

En gutt Rezäpt


Bey Riänewiär

huapen op Sunnenglöggen,

Bey Winterkülle

op Froihjohr un Döggen,

Wann't Hai verdierwet,

an't Graumet denken,

In duisteren Nächten

an Sterenblenken,

Bey Hitze un Duarst

an en gutt Glas Water,

An Kiärkenstille

bey Luiegekwater.

Wann't fruiset där et knappet,

an ne waarmen Uawen,

Un wann dieck wai schenget,

weert andre dieck luawen.

Et beste, wai sieck te schicken wäit

Bey Winter un Sumer,

bey kalt un häit.


Christine KochZurück Inhalt Vor